Danese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Domandare quando scade una carta d'identità
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dire che devi richiedere un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Domandare il nome di una persona
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
svobodný/á
single
Stato civile
ženatý/vdaná
gift
Stato civile
odděleni
separeret
Stato civile
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Stato civile
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Stato civile
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Stato civile
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Stato civile
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Stato civile
vdovec/vdova
enke
Stato civile
Máte děti?
Har du børn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Domandare quali documenti devi fornire
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostické testy
Diagnosetests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Teoretický test
teoritest
Tipo d'esame
Praktický test
køreprøve
Tipo d'esame
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adresu
adressen
Informazione che vuoi modificare
jméno
navnet
Informazione che vuoi modificare
fotografii
billedet
Informazione che vuoi modificare
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ztracený
mistet
Tipo di problema
ukradený
stjålet
Tipo di problema
zničený
beskadiget
Tipo di problema
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Dire che hai la fedina penale pulita
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge