Coreano | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
svobodný/á
Stato civile
ženatý/vdaná
Stato civile
odděleni
Stato civile
rozvedený/rozvedená
Stato civile
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
v registrovaném partnerství
Stato civile
nesezdaní partneři
Stato civile
v domácím partnerství
Stato civile
vdovec/vdova
Stato civile
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Teoretický test
Tipo d'esame
Praktický test
Tipo d'esame
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adresu
Informazione che vuoi modificare
jméno
Informazione che vuoi modificare
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ztracený
Tipo di problema
ukradený
Tipo di problema
zničený
Tipo di problema
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge