Cinese | Frasario - Immigrazione | Animali

Animali - Portare un animale

ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
我是否需要入口许可证?
Domandare se è necessario un permesso di importazione
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
请问是否对【动物】有检疫期?
Domandare se è previsto un periodo di quarantena per un determinato animale
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Informarsi sulle norme riguardo l'importazione di animali non nativi
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
你的宠物入境需要 __________。
Specificare i requisiti di ingresso
แผ่นไมโครชิป
微芯片
Requisito di ingresso
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
狂犬疫苗接种(证明)
Requisito di ingresso
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
宠物护照
Requisito di ingresso
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
绦虫治疗(证明)
Requisito di ingresso
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
我需要使用官方认证的承运商吗?
Domandare se devi utilizzare un trasportino autorizzato
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
对______________有哪些规定?
Domandare quali sono le norme riguardo gli animali di servizio
สุนัขนำทาง
导盲犬
Tipo di animale
สุนัขผู้ช่วย
协助犬
Tipo di animale
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Domandare come puoi ottenere un certificato sanitario per il tuo animale