Thailandese | Frasario - Immigrazione | Alloggio

Alloggio - Affittare

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Dire cosa vuoi prendere in affitto
une chambre
ห้องพัก
Tipo di alloggio
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Tipo di alloggio
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo di alloggio
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo di alloggio
une maison jumelée
บ้านแฝด
Tipo di alloggio
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo di alloggio
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Domandare quanto è l'affitto
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Domandare quanto è la caparra
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stato dell'appartamento
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stato dell'appartamento
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Domandare se sono ammessi animali
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Domandare quante persone vivono nell'appartamento
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Informarsi sulla durata del contratto
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Domandare se avrai un posto auto privato
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Domandare se gli impianti funzionano
la plomberie
ท่อประปา
Impianto
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Impianto
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Domandare chi è responsabile delle riparazioni
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Domandare di vedere il termostato
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Domandare perché la casa è in vendita
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Domandare cosa è incluso nella vendita
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarsi sul passaggio di proprietà
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi