Ungherese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Per lodare le abilità del candidato
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva