Nederlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Dear Sir,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Per lodare le abilità del candidato
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva