Ceco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Dear Sir,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Per lodare le abilità del candidato
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva