Ceco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Monsieur,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Madame,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Madame, Monsieur
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
C'est avec plaisir que je recommande...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... se distingue par...
... vynikal(a) v... .
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Sa qualité principale est ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
On/ona řeší problémy efektivně.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Il/elle possède une large palette de compétences.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Il/elle communique ses idées clairement.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
On/ona má obsáhnou znalost...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Per lodare le abilità del candidato
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Il/elle participe activement dans...
On/ona je iniciativní v... .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Ses principales fonctions consistaient en...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva