Cinese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
很高兴可以为...做推荐
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
在他...时加入...,我和他初次认识
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
我毫不犹豫为...写推荐信
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
我很高兴能为...写推荐信
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...distingis per...
...以...区别于其他人
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Lia/ŝia plej granda talento estas...
他/她最大的才能在于...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
他/她拥有众多技能。
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
他/她能很好的处理各种责任。
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Li/ŝi havas grandan scion de....
他/她在...方面拥有广泛知识
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Per lodare le abilità del candidato
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
他/她总是积极参加...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
他/她的主要职责是...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
他/她每周的工作包括...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Per fornire una valutazione positiva del candidato
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...总能高质量地按时完成工作。
Per fornire una valutazione positiva del candidato
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva