Spagnolo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... vynikal(a) v... .
X se distinguió por su...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Su más considerable talento es...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
On/ona má obsáhnou znalost...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Per lodare le abilità del candidato
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
On/ona je iniciativní v... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Sus principales responsabilidades fueron...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Sus tareas diarias involucraban...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva