Inglese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Vážený pane,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Per lodare le abilità del candidato
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva