Italiano | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

سيدي المحترم،
Gentilissimo,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
السيدة المحترمة،
Gentilissima,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
A chi di competenza,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
السادة المحترمون،
Alla cortese attenzione di ...,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
A chi di competenza,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
عزيزي السيد رامي،
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
عزيزتي السيدة رامي،
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
عزيزتي الآنسة نادية،
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
عزيزتي السيدة نادية،
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
...si è distinto/a più volte per...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Per lodare le abilità del candidato
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
È estremamente portato per...
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Ha sempre preso parte attiva in...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
I suoi doveri principali erano:
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva