Greco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Tisztelt Uram!
Αξιότιμε κύριε,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!
Αξιότιμη κυρία,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Tisztelt Smith Úr!
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kedves Smith John!
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Erősségeim ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Per illustrare i propri punti di forza
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Szakterületem a ....
Η ειδικότητά μου είναι...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Magas szinten beszélek...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Középszinten beszélek....
Έχω μια καλή γνώση της...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Per riassumere sulle tue competenze
Kiváló kommunikációs készség
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktív érvelés
Επαγωγική λογική
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logikus gondolkodás
Λογική σκέψη
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analitikus készségek
Αναλυτικές ικανότητες
La capacità di analizzare in dettaglio
Jó interperszonális készség
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Jó tárgyalási készség
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Előadó készség/Prezentációs készség
Ικανότητες παρουσίασης
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Tisztelettel,
Με εκτίμηση,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Tisztelettel,
Με εκτίμηση,
Formale, molto usato, destinatario noto
Tisztelettel,
Με εκτίμηση,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Üdvözlettel,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome