Inglese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Per illustrare i propri punti di forza
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Per parlare delle tue competenze informatiche
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Per riassumere sulle tue competenze
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiskt tänkande
Logical thinking
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytisk förmåga
Analytical skills
La capacità di analizzare in dettaglio
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Bra presentationsteknik
Presentation skills
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Vördsamt,
Respectfully yours,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome