Danese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem dette ankommer,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag skriver gällande er annons på ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Jeg ville søge stillingen som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mina främsta styrkor är ...
Mine styrker er...
Per illustrare i propri punti di forza
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mitt kompetensområde är ...
Mit ekspertområde er...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Jeg råder fremragende over...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Jeg har en fungerende viden om...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jag är en erfaren användare av ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Per riassumere sulle tue competenze
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fremragende kommunikations evner
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
God slutledningsförmåga
Deduktiv argumentation
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiskt tänkande
Logisk tænkning
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytisk förmåga
Analytiske evner
La capacità di analizzare in dettaglio
Bra samarbetsförmåga
Gode interpersonel evner
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Bra förhandlingsteknik
Forhandlings evner
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Bra presentationsteknik
Præsentations evner
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referencer kan rekvieres fra...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Jeg er ledig til et interview den...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
Vördsamt,
Med respekt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome