Cinese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Per illustrare i propri punti di forza
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Per parlare delle tue competenze informatiche
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Per riassumere sulle tue competenze
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiskt tänkande
逻辑性思考
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytisk förmåga
分析技能
La capacità di analizzare in dettaglio
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Med vänlig hälsning,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Vördsamt,
肃然至上
Formale, non molto usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
祝好
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome