Greco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Distinguido Señor:
Αξιότιμε κύριε,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Distinguida Señora:
Αξιότιμη κυρία,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Distinguidos Señores:
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Apreciados Señores:
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
A quien pueda interesar
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Apreciado Sr. Pérez:
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Apreciada Sra. Pérez:
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Apreciada Srta. Pérez:
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Apreciada Sra. Pérez:
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimado Sr. Pérez:
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Quisiera postularme para el puesto de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mis puntos fuertes son...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Per illustrare i propri punti di forza
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mi área de conocimiento es...
Η ειδικότητά μου είναι...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Tengo un manejo excelente de...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Έχω μια καλή γνώση της...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Per riassumere sulle tue competenze
Excelentes habilidades de comunicación
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Razonamiento deductivo
Επαγωγική λογική
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Razonamiento lógico
Λογική σκέψη
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Capacidad de análisis
Αναλυτικές ικανότητες
La capacità di analizzare in dettaglio
Buena comunicación interpersonal
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Aptitudes de negociación
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Habilidad para hablar en público
Ικανότητες παρουσίασης
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Encontrará mi currículo adjunto.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Se despide cordialmente,
Με εκτίμηση,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Atentamente,
Με εκτίμηση,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respetuosamente,
Με εκτίμηση,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Saludos,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome