Thailandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Уважаемый г-н ...
เรียน คุณผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
เรียน คุณผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Прошу принять меня на должность...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Мои сильные стороны:...
จุดแข็งของฉันคือ...
Per illustrare i propri punti di forza
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Я специализируюсь на...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
За время работы в ... я развил свои навыки...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Мой родной язык..., я также говорю по...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Я отлично владею...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Я свободно говорю по...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Я являюсь продвинутым пользователем...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Per riassumere sulle tue competenze
Отличные коммуникативные навыки
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Логическая аргументация
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Логическое мышление
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Аналитические способности
ทักษะในการวิเคราะห์
La capacità di analizzare in dettaglio
Высокие личностные качества
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Переговорческие навыки
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Презентационные навыки
ทักษะในการนำเสนอ
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Я свободен...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
Formale, non molto usato, destinatario noto
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome