Greco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Stimate Domn,
Αξιότιμε κύριε,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Αξιότιμη κυρία,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domn/Doamnă,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimați Domni,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenția cui este interesat,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnișoară Popescu,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Andrei Popescu,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Punctele mele forte sunt...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Per illustrare i propri punti di forza
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Domeniul meu de bază este...
Η ειδικότητά μου είναι...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Stăpânesc foarte bine...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Cunosc la nivel mediu...
Έχω μια καλή γνώση της...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Sunt un utilizator experimentat de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Per riassumere sulle tue competenze
Abilităţi de comunicare excelente.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Gândire deductivă.
Επαγωγική λογική
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Gândire logică.
Λογική σκέψη
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Abilităţi analitice.
Αναλυτικές ικανότητες
La capacità di analizzare in dettaglio
Abilităţi interpersonale bune.
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Abilităţi de negociere
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Ικανότητες παρουσίασης
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referinţele pot fi solicitate de la...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Cu stimă,
Με εκτίμηση,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
Με εκτίμηση,
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
Με εκτίμηση,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Toate cele bune,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome