Thailandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน คุณผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
เรียน คุณผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
A quem possa interessar,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Meus pontos fortes são...
จุดแข็งของฉันคือ...
Per illustrare i propri punti di forza
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Eu tenho conhecimento intermediário de...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Eu tenho experiência em /com ...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Per riassumere sulle tue competenze
Excelente habilidade de comunicação
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Raciocínio dedutivo
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Pensamento lógico
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Habilidades analíticas
ทักษะในการวิเคราะห์
La capacità di analizzare in dettaglio
Bom relacionamento interpessoal
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Habilidades de negociação
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Habilidades de comunicação
ทักษะในการนำเสนอ
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Eu posso fornecer referências, se necessário.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referências podem ser solicitadas à /ao...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Estou disponível para entrevista em ..
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Cordialmente,
ด้วยความเคารพ
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Atenciosamente,
ด้วยความเคารพ
Formale, molto usato, destinatario noto
Com elevada estima,
ด้วยความเคารพ
Formale, non molto usato, destinatario noto
Lembranças,
ด้วยความเคารพ
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome