Greco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Αξιότιμε κύριε,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Αξιότιμη κυρία,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
A quem possa interessar,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Meus pontos fortes são...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Per illustrare i propri punti di forza
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Η ειδικότητά μου είναι...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Eu tenho experiência em /com ...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Per riassumere sulle tue competenze
Excelente habilidade de comunicação
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Raciocínio dedutivo
Επαγωγική λογική
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Pensamento lógico
Λογική σκέψη
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Habilidades analíticas
Αναλυτικές ικανότητες
La capacità di analizzare in dettaglio
Bom relacionamento interpessoal
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Habilidades de negociação
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Habilidades de comunicação
Ικανότητες παρουσίασης
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Estou disponível para entrevista em ..
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Cordialmente,
Με εκτίμηση,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Atenciosamente,
Με εκτίμηση,
Formale, molto usato, destinatario noto
Com elevada estima,
Με εκτίμηση,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Lembranças,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome