Russo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Szanowny Panie,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
Уважаемая госпожа...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Прошу принять меня на должность...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje mocne strony to ...
Мои сильные стороны:...
Per illustrare i propri punti di forza
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Я специализируюсь на...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Я отлично владею...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Я свободно говорю по...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Biegle posługuję się programem/programami...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Per riassumere sulle tue competenze
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Отличные коммуникативные навыки
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Rozumowanie dedukcyjne
Логическая аргументация
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiczne myślenie
Логическое мышление
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Zdolności analityczne
Аналитические способности
La capacità di analizzare in dettaglio
Zdolności interpersonalne
Высокие личностные качества
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Zdolności negocjacyjne
Переговорческие навыки
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Umiejętność prezentacji
Презентационные навыки
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie od ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Я свободен...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Z wyrazami szacunku,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku,
С уважением ваш...
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
С уважением ваш...
Formale, non molto usato, destinatario noto
Pozdrawiam,
С уважением...
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome