Inglese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
Per illustrare i propri punti di forza
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Per parlare delle tue competenze informatiche
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Per riassumere sulle tue competenze
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiczne myślenie
Logical thinking
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Zdolności analityczne
Analytical skills
La capacità di analizzare in dettaglio
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome