Danese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Szanowny Panie,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Til hvem dette ankommer,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Jeg ville søge stillingen som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje mocne strony to ...
Mine styrker er...
Per illustrare i propri punti di forza
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mit ekspertområde er...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Jeg råder fremragende over...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Jeg har en fungerende viden om...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Biegle posługuję się programem/programami...
Jeg er en erfaren bruger af...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Per riassumere sulle tue competenze
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Fremragende kommunikations evner
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Rozumowanie dedukcyjne
Deduktiv argumentation
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiczne myślenie
Logisk tænkning
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Zdolności analityczne
Analytiske evner
La capacità di analizzare in dettaglio
Zdolności interpersonalne
Gode interpersonel evner
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Zdolności negocjacyjne
Forhandlings evner
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Umiejętność prezentacji
Præsentations evner
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie od ...
Referencer kan rekvieres fra...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Jeg er ledig til et interview den...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Z wyrazami szacunku,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
Med respekt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Pozdrawiam,
Med venlig hilsen
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome