Coreano | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Szanowny Panie,
존경하는 관계자 분께
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
존경하는 관계자 분께
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분께
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
존경하는 김철수 님께
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
친애하는 최현우님께
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
...에 지원하고 싶습니다.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje mocne strony to ...
저의 장점은 ... 입니다.
Per illustrare i propri punti di forza
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Biegle posługuję się programem/programami...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Per parlare delle tue competenze informatiche
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Per riassumere sulle tue competenze
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Rozumowanie dedukcyjne
추론 이해 능력
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiczne myślenie
논리적인 사고능력
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Zdolności analityczne
분석 능력
La capacità di analizzare in dettaglio
Zdolności interpersonalne
좋은 사교성
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Zdolności negocjacyjne
협정 능력
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Umiejętność prezentacji
프리젠테이션 능력
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie od ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formale, non molto usato, destinatario noto
Pozdrawiam,
감사합니다. ...씨.
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome