Cinese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
我想申请...一职
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
我想为您工作,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje mocne strony to ...
我的强项是...
Per illustrare i propri punti di forza
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
我很适合这个职位,因为...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
我的专长是…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
即使在压力下我也能保持高标准。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
我的母语是...,但我也会说...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
我熟练掌握...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
我能用...语进行工作交流
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
我在...领域有...年工作经验
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Biegle posługuję się programem/programami...
我是...的熟练使用者
Per parlare delle tue competenze informatiche
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Per riassumere sulle tue competenze
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
出色的沟通技能
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Rozumowanie dedukcyjne
演绎推理能力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiczne myślenie
逻辑性思考
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Zdolności analityczne
分析技能
La capacità di analizzare in dettaglio
Zdolności interpersonalne
良好的人际交往技能
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Zdolności negocjacyjne
谈判技能
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Umiejętność prezentacji
观点陈述能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
附件中含有我的个人简历。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie od ...
可以从...处获得推荐信
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
我可以在...的时候接受面试
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Z wyrazami szacunku,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
肃然至上
Formale, non molto usato, destinatario noto
Pozdrawiam,
祝好
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome