Inglese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Geachte heer
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Per illustrare i propri punti di forza
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Per parlare delle tue competenze informatiche
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Per riassumere sulle tue competenze
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logisch denkvermogen
Logical thinking
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytische vaardigheden
Analytical skills
La capacità di analizzare in dettaglio
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentatievaardigheden
Presentation skills
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome