Ungherese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I am writing in response to your advertisement posted on…
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
I refer to your advertisement in…dated… .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
I would like to apply for the position of…
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

I am particularly interested in this job, as…
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
I would like to work for you, in order to…
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
My strengths are…
Erősségeim ...
Per illustrare i propri punti di forza
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
I would be well suited to the position because…
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Although I have no previous experience in…, I have had…
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
My area of expertise is…
Szakterületem a ....
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Whilst working at… I became highly competent in…
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Even under pressure I can maintain high standards.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

My native language is…, but I can also speak…
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
I have an excellent command of…
Magas szinten beszélek...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
I have a working knowledge of…
Középszinten beszélek....
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
I have …years experience of working…
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
I am an experienced user of…
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Per parlare delle tue competenze informatiche
I believe I possess the right combination of...and… .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Per riassumere sulle tue competenze
Excellent communication skills
Kiváló kommunikációs készség
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deductive reasoning
Deduktív érvelés
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logical thinking
Logikus gondolkodás
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytical skills
Analitikus készségek
La capacità di analizzare in dettaglio
Good interpersonal skills
Jó interperszonális készség
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negotiation skills
Jó tárgyalási készség
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentation skills
Előadó készség/Prezentációs készség
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Please find my résumé / CV attached.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
I can supply references from…if required.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
References can be requested from…
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
I am available for interview on…
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome