Svedese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Currently I am working for… and my responsibilities include…
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
My strengths are…
Mina främsta styrkor är ...
Per illustrare i propri punti di forza
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Although I have no previous experience in…, I have had…
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Whilst working at… I became highly competent in…
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
I am an experienced user of…
Jag är en erfaren användare av ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
I believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Per riassumere sulle tue competenze
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logical thinking
Logiskt tänkande
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytical skills
Analytisk förmåga
La capacità di analizzare in dettaglio
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentation skills
Bra presentationsteknik
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
I am available for interview on…
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Vördsamt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome