Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I am writing in response to your advertisement posted on…
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
I refer to your advertisement in…dated… .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
I would like to apply for the position of…
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

I am particularly interested in this job, as…
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
I would like to work for you, in order to…
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
My strengths are…
Moje mocne strony to ...
Per illustrare i propri punti di forza
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
I would be well suited to the position because…
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Although I have no previous experience in…, I have had…
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
My area of expertise is…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Whilst working at… I became highly competent in…
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Even under pressure I can maintain high standards.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

My native language is…, but I can also speak…
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
I have an excellent command of…
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
I have a working knowledge of…
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
I have …years experience of working…
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
I am an experienced user of…
Biegle posługuję się programem/programami...
Per parlare delle tue competenze informatiche
I believe I possess the right combination of...and… .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Per riassumere sulle tue competenze
Excellent communication skills
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deductive reasoning
Rozumowanie dedukcyjne
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logical thinking
Logiczne myślenie
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytical skills
Zdolności analityczne
La capacità di analizzare in dettaglio
Good interpersonal skills
Zdolności interpersonalne
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negotiation skills
Zdolności negocjacyjne
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentation skills
Umiejętność prezentacji
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Please find my résumé / CV attached.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
I can supply references from…if required.
Referencje na żądanie.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
References can be requested from…
Referencje na żądanie od ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
I am available for interview on…
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Pozdrawiam,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome