Nederlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Dear Sir,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Per illustrare i propri punti di forza
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Per riassumere sulle tue competenze
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logical thinking
Logisch denkvermogen
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytical skills
Analytische vaardigheden
La capacità di analizzare in dettaglio
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentation skills
Presentatievaardigheden
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome