Finlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I am writing in response to your advertisement posted on…
Kirjoitamme teille liittyen...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
I refer to your advertisement in…dated… .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
I would like to apply for the position of…
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

I am particularly interested in this job, as…
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
I would like to work for you, in order to…
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
My strengths are…
Vahvuuksiini kuuluvat...
Per illustrare i propri punti di forza
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
I would be well suited to the position because…
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Although I have no previous experience in…, I have had…
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
My area of expertise is…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Whilst working at… I became highly competent in…
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Even under pressure I can maintain high standards.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

My native language is…, but I can also speak…
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
I have an excellent command of…
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
I have a working knowledge of…
Minulla on hyvät perustaidot...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
I have …years experience of working…
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
I am an experienced user of…
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Per parlare delle tue competenze informatiche
I believe I possess the right combination of...and… .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Per riassumere sulle tue competenze
Excellent communication skills
Erinomainen kyky kommunikoida
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deductive reasoning
Deduktiivinen ajattelu
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logical thinking
Looginen ajattelu
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytical skills
Analyyttiset taidot
La capacità di analizzare in dettaglio
Good interpersonal skills
Hyvät ihmissuhdetaidot
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negotiation skills
Neuvottelukyvyt
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentation skills
Esiintymistaidot
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Please find my résumé / CV attached.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
I can supply references from…if required.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
References can be requested from…
Suosituksia voi pyytää...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
I am available for interview on…
Olen saatavilla haastatteluun...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome