Turco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Αξιότιμε κύριε,
Sayın Yetkili,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αξιότιμη κυρία,
Sayın Yetkili,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Sayın Yetkili,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Sayın Yetkililer,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Yetkili makama / merciiye,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Sayın Ahmet Bey,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Dilek Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Sayın Melek Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Demet Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Sayın Alihan Erturan,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Güçlü yanlarım ...
Per illustrare i propri punti di forza
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Η ειδικότητά μου είναι...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Είμαι άριστος γνώστης της...
... diline son derece hakimimdir.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Έχω μια καλή γνώση της...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Είμαι έμπειρος χρήστης...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Per parlare delle tue competenze informatiche
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Per riassumere sulle tue competenze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Mükemmel iletişim becerisi
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Επαγωγική λογική
Tümdengelim muhakemesi
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Λογική σκέψη
Mantıklı düşünebilme
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Αναλυτικές ικανότητες
Analitik düşünce
La capacità di analizzare in dettaglio
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Anlaşma becerisi
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Ικανότητες παρουσίασης
Sunum becerisi
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Με εκτίμηση,
Saygılarımla,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Με εκτίμηση,
Tüm içtenliğimle,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
Saygılarımla,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Saygılar,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome