Portoghese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Αξιότιμε κύριε,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αξιότιμη κυρία,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quem possa interessar,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Meus pontos fortes são...
Per illustrare i propri punti di forza
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Η ειδικότητά μου είναι...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Είμαι άριστος γνώστης της...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Έχω μια καλή γνώση της...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Eu tenho experiência em /com ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Per riassumere sulle tue competenze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excelente habilidade de comunicação
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Επαγωγική λογική
Raciocínio dedutivo
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Λογική σκέψη
Pensamento lógico
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Αναλυτικές ικανότητες
Habilidades analíticas
La capacità di analizzare in dettaglio
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Bom relacionamento interpessoal
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Habilidades de negociação
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Ικανότητες παρουσίασης
Habilidades de comunicação
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Estou disponível para entrevista em ..
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Με εκτίμηση,
Cordialmente,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Με εκτίμηση,
Atenciosamente,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
Com elevada estima,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Lembranças,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome