Italiano | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Αξιότιμε κύριε,
Gentilissimo,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αξιότιμη κυρία,
Gentilissima,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Gentili Signore e Signori,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Alla cortese attenzione di ...,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A chi di competenza,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Gentilissimo Bianchi,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
I miei punti di forza sono...
Per illustrare i propri punti di forza
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Η ειδικότητά μου είναι...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Είμαι άριστος γνώστης της...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Έχω μια καλή γνώση της...
Sto imparando...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Sono un(') utente esperto/a di...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Per riassumere sulle tue competenze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Eccellenti doti comunicative
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Επαγωγική λογική
Capacità deduttive e di ragionamento
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Λογική σκέψη
Capacità logiche
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Αναλυτικές ικανότητες
Capacità analitiche
La capacità di analizzare in dettaglio
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Ottime abilità interpersonali
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Capacità di negoziazione
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Ικανότητες παρουσίασης
Capacità di presentazione
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
In allegato trova il mio cv.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Sono disponibile per un colloquio...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Με εκτίμηση,
In fede,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Με εκτίμηση,
Cordialmente,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
I miei più cordiali saluti,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Saluti
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome