Cinese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Αξιότιμε κύριε,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αξιότιμη κυρία,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
我想申请...一职
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
我对此工作很感兴趣,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
我想为您工作,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
我的强项是...
Per illustrare i propri punti di forza
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
我很适合这个职位,因为...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Η ειδικότητά μου είναι...
我的专长是…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
即使在压力下我也能保持高标准。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
我的母语是...,但我也会说...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Είμαι άριστος γνώστης της...
我熟练掌握...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Έχω μια καλή γνώση της...
我能用...语进行工作交流
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
我在...领域有...年工作经验
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Είμαι έμπειρος χρήστης...
我是...的熟练使用者
Per parlare delle tue competenze informatiche
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Per riassumere sulle tue competenze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
出色的沟通技能
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Επαγωγική λογική
演绎推理能力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Λογική σκέψη
逻辑性思考
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Αναλυτικές ικανότητες
分析技能
La capacità di analizzare in dettaglio
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
良好的人际交往技能
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Διαπραγματευτικές ικανότητες
谈判技能
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Ικανότητες παρουσίασης
观点陈述能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
附件中含有我的个人简历。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
可以从...处获得推荐信
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
我可以在...的时候接受面试
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Με εκτίμηση,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Με εκτίμηση,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
肃然至上
Formale, non molto usato, destinatario noto
Φιλικοί χαιρετισμοί,
祝好
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome