Thailandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Monsieur,
เรียน คุณผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Madame,
เรียน คุณผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Madame, Monsieur,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Madame, Monsieur,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Aux principaux concernés,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Monsieur Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Madame Dupont,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Mademoiselle Dupont,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Madame Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Monsieur Dupont,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mes qualités principales sont...
จุดแข็งของฉันคือ...
Per illustrare i propri punti di forza
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mon domaine d'expertise est...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Per parlare delle tue competenze linguistiche
J'ai une excellente maîtrise du...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
J'ai une connaissance pratique de...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Je suis un utilisateur confirmé de...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Per riassumere sulle tue competenze
Excellentes techniques de communication
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Capacité de déduction
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Esprit de logique
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Esprit analytique
ทักษะในการวิเคราะห์
La capacità di analizzare in dettaglio
Compétences relationnelles
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Compétences en négociation
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Capacités d'exposition
ทักษะในการนำเสนอ
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Je suis disponible pour un entretien le...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
ด้วยความเคารพ
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Salutations distinguées,
ด้วยความเคารพ
Formale, molto usato, destinatario noto
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
ด้วยความเคารพ
Formale, non molto usato, destinatario noto
Meilleures salutations,
ด้วยความเคารพ
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome