Cinese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Kirjoitamme teille liittyen...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Haluaisin hakea ... paikkaa...
我想申请...一职
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
我对此工作很感兴趣,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
我想为您工作,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Vahvuuksiini kuuluvat...
我的强项是...
Per illustrare i propri punti di forza
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
我很适合这个职位,因为...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Asiantuntemukseni keskittyy...
我的专长是…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
即使在压力下我也能保持高标准。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
我的母语是...,但我也会说...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Hallitsen ...kielen loistavasti...
我熟练掌握...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Minulla on hyvät perustaidot...
我能用...语进行工作交流
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
我在...领域有...年工作经验
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
我是...的熟练使用者
Per parlare delle tue competenze informatiche
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Per riassumere sulle tue competenze
Erinomainen kyky kommunikoida
出色的沟通技能
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktiivinen ajattelu
演绎推理能力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Looginen ajattelu
逻辑性思考
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analyyttiset taidot
分析技能
La capacità di analizzare in dettaglio
Hyvät ihmissuhdetaidot
良好的人际交往技能
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Neuvottelukyvyt
谈判技能
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Esiintymistaidot
观点陈述能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
附件中含有我的个人简历。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Suosituksia voi pyytää...
可以从...处获得推荐信
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Olen saatavilla haastatteluun...
我可以在...的时候接受面试
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Ystävällisin terveisin,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formale, non molto usato, destinatario noto
Parhain terveisin,
祝好
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome