Svedese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Miaj fortoj estas...
Mina främsta styrkor är ...
Per illustrare i propri punti di forza
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mia areo de kompetenteco estas...
Mitt kompetensområde är ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Mi havas bonegan komandon de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Mi havas mezan scion de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Mi estas sperta uzanto de...
Jag är en erfaren användare av ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Per riassumere sulle tue competenze
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Dedukta rezonado
God slutledningsförmåga
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logika rezonado
Logiskt tänkande
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analizaj kapabloj
Analytisk förmåga
La capacità di analizzare in dettaglio
Bonaj interhomaj kapabloj
Bra samarbetsförmåga
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negocadaj kapabloj
Bra förhandlingsteknik
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Prezentaj kapabloj
Bra presentationsteknik
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vi povas akiri referencojn el...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Vördsamt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome