Cinese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mine styrker er...
我的强项是...
Per illustrare i propri punti di forza
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Per parlare delle tue competenze informatiche
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Per riassumere sulle tue competenze
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logisk tænkning
逻辑性思考
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytiske evner
分析技能
La capacità di analizzare in dettaglio
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Forhandlings evner
谈判技能
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Præsentations evner
观点陈述能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Med venlig hilsen
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Med respekt,
肃然至上
Formale, non molto usato, destinatario noto
Med venlig hilsen
祝好
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome