Thailandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

尊敬的先生,
เรียน คุณผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
เรียน คุณผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯小姐/女士,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
我看到您于...在...上登的招聘信息
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
我想申请...一职
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
目前我在...工作,我的主要职责包括...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

我对此工作很感兴趣,因为...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我想为您工作,因为...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我的强项是...
จุดแข็งของฉันคือ...
Per illustrare i propri punti di forza
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
我很适合这个职位,因为...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
我的专长是…
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
即使在压力下我也能保持高标准。
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

我的母语是...,但我也会说...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Per parlare delle tue competenze linguistiche
我熟练掌握...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
我能用...语进行工作交流
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
我在...领域有...年工作经验
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
我是...的熟练使用者
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Per parlare delle tue competenze informatiche
我相信我是...和...技能的良好结合
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Per riassumere sulle tue competenze
出色的沟通技能
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
演绎推理能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
逻辑性思考
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
分析技能
ทักษะในการวิเคราะห์
La capacità di analizzare in dettaglio
良好的人际交往技能
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
谈判技能
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
观点陈述能力
ทักษะในการนำเสนอ
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
附件中含有我的个人简历。
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
可以从...处获得推荐信
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
我可以在...的时候接受面试
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
此致
ด้วยความเคารพ
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
ด้วยความเคารพ
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
ด้วยความเคารพ
Formale, non molto usato, destinatario noto
祝好
ด้วยความเคารพ
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome