Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
我看到您于...在...上登的招聘信息
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
我想申请...一职
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

我对此工作很感兴趣,因为...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我想为您工作,因为...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我的强项是...
Moje mocne strony to ...
Per illustrare i propri punti di forza
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
我很适合这个职位,因为...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
我的专长是…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
即使在压力下我也能保持高标准。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

我的母语是...,但我也会说...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
我熟练掌握...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
我能用...语进行工作交流
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
我在...领域有...年工作经验
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
我是...的熟练使用者
Biegle posługuję się programem/programami...
Per parlare delle tue competenze informatiche
我相信我是...和...技能的良好结合
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Per riassumere sulle tue competenze
出色的沟通技能
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
演绎推理能力
Rozumowanie dedukcyjne
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
逻辑性思考
Logiczne myślenie
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
分析技能
Zdolności analityczne
La capacità di analizzare in dettaglio
良好的人际交往技能
Zdolności interpersonalne
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
谈判技能
Zdolności negocjacyjne
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
观点陈述能力
Umiejętność prezentacji
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
附件中含有我的个人简历。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Referencje na żądanie.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
可以从...处获得推荐信
Referencje na żądanie od ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
我可以在...的时候接受面试
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
此致
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Z poważaniem,
Formale, non molto usato, destinatario noto
祝好
Pozdrawiam,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome