Nederlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

尊敬的先生,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Per illustrare i propri punti di forza
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Per riassumere sulle tue competenze
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
分析技能
Analytische vaardigheden
La capacità di analizzare in dettaglio
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
此致
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Hoogachtend,
Formale, non molto usato, destinatario noto
祝好
Met de beste groeten,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome