Danese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Vážený pane,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem dette ankommer,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jeg ville søge stillingen som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje silné stránky jsou...
Mine styrker er...
Per illustrare i propri punti di forza
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Moje oblast odborných znalostí je...
Mit ekspertområde er...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Mám výbornou znalost...
Jeg råder fremragende over...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Mám znalost...
Jeg har en fungerende viden om...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jeg er en erfaren bruger af...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Per riassumere sulle tue competenze
Výborné komunikační schopnosti
Fremragende kommunikations evner
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Dedukce
Deduktiv argumentation
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logické myšlení
Logisk tænkning
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytické schopnosti
Analytiske evner
La capacità di analizzare in dettaglio
Dobré interpersonální schopnosti
Gode interpersonel evner
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Vyjednávací schopnosti
Forhandlings evner
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Prezentační dovednosti
Præsentations evner
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Můj životopis naleznete v příloze.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencer kan rekvieres fra...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jeg er ledig til et interview den...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Med respekt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome