Inglese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Gửi Vi,
Dear John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Gửi bố / mẹ,
Dear Mum / Dad,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Cháu chào chú Triều,
Dear Uncle Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Lam thân mến,
Hello John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Thương thân mến,
Hey John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Tùng à,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
My Dear,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Anh / Em thân yêu,
My Dearest,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Trúc thân yêu,
Dearest John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Thank you for your letter.
Per rispondere alla corrispondenza
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
It was good to hear from you again.
Per rispondere alla corrispondenza
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
I am very sorry I haven't written for so long.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
It's such a long time since we had any contact.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
I am writing to tell you that…
Quando si hanno notizie importanti
Bạn có rảnh vào...?
Have you made any plans for…?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
I am delighted to announce that…
Per annunciare buone notizie
Mình rất vui khi được biết...
I was delighted to hear that…
Per riferire informazioni o novità
Mình rất tiếc phải báo rằng...
I am sorry to inform you that…
Per riferire cattive notizie ad un amico
Mình rất tiếc khi hay tin...
I was so sorry to hear that…
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... gửi lời chào cho bạn.
…sends his / her love.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Cho mình gửi lời chào tới...
Say hello to…for me.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
I look forward to hearing from you soon.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Write back soon.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Hãy hồi âm cho mình khi...
Do write back when…
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Send me news, when you know anything more.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Take care.
Quando si scrive a familiari o amici
Em yêu anh / Anh yêu em.
I love you.
Per scrivere al proprio partner
Thân ái,
Best wishes,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Thân,
With best wishes,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân thương,
Kindest regards,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân mến,
All the best,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân mến,
All my love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân thương,
Lots of love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân thương,
Much love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici