Russo | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Estimata John,
Дорогой Иван,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Estimata paĉjo/panjo,
Дорогая мама/папа
Informale, rivolgendosi ai genitori
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Saluton John,
Привет, Иван,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Saluton John,
Здорово, Иван,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Иван,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mia kara,
Любимый (ая),
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mia kara,
Дорогой мой...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Estimata John,
Милый Иван,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dankon pro via letero.
Спасибо за письмо.
Per rispondere alla corrispondenza
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Per rispondere alla corrispondenza
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Quando si hanno notizie importanti
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Per annunciare buone notizie
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Per riferire informazioni o novità
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...sendas lian/ŝian amon.
... тоже шлет привет.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Atentu.
Береги себя.
Quando si scrive a familiari o amici
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Per scrivere al proprio partner
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
С уважением..
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multe da amo,
Я вас люблю,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multa amo,
Люблю,
Informale, quando si scrive a familiari o amici