Vietnamita | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Kære John,
Gửi Vi,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Kære Mor / Far,
Gửi bố / mẹ,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Kære Onkel Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hej John,
Lam thân mến,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej John,
Thương thân mến,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Tùng à,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Kære,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kæreste,
Anh / Em thân yêu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kæreste John,
Trúc thân yêu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Tak for dit brev,
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Per rispondere alla corrispondenza
Det var godt at høre fra dig igen.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Per rispondere alla corrispondenza
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Quando si hanno notizie importanti
Har du lavet nogle planer den...?
Bạn có rảnh vào...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Jeg er henrykt over at meddele at...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Per annunciare buone notizie
Jeg var henrykt at høre om...
Mình rất vui khi được biết...
Per riferire informazioni o novità
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Jeg var så ked af at høre at...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... siger hej.
... gửi lời chào cho bạn.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Sig hej til... for mig.
Cho mình gửi lời chào tới...
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Skriv tilbage snart.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Skriv endelig tilbage når...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Send mig nyheder, når du ved mere.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Have det godt.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Quando si scrive a familiari o amici
Jeg elsker dig.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Per scrivere al proprio partner
De bedste ønsker,
Thân ái,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Med de bedste ønsker,
Thân,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Venligste hilsner,
Thân thương,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Alt det bedste,
Thân mến,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kærligst,
Thân mến,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Masser af kærlighed,
Thân thương,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Meget kærlighed,
Thân thương,
Informale, quando si scrive a familiari o amici