Thailandese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

정아에게
ถึง จอห์น
Informale, rivolgendosi ad un amico
어머니께/ 아버지께
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informale, rivolgendosi ai genitori
작은 삼촌께
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
안녕 수지야!
สวัสดี จอห์น
Informale, rivolgendosi ad un amico
수지야!
ว่าไง จอห์น
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
수지!
จอห์น
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
나의 사랑 ... 에게
ถึงสุดที่รัก
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
내가 제일 사랑하는 ... ,
ถึง สุดที่รัก
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
사랑하는 부인,
ถึงจอห์นที่รัก
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Per rispondere alla corrispondenza
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Per rispondere alla corrispondenza
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Quando si hanno notizie importanti
..관련 계획이 있으십니까?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
...를 알려주게 되어 기뻐!
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Per annunciare buone notizie
... 듣게 되어 기뻐
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Per riferire informazioni o novità
...를 알려주게 되어 유감이야.
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Per riferire cattive notizie ad un amico
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...도 안부를 물어보십니다.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
곧 답장 받길 기대할게.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
곧 답장 써주십시오.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
...면 답장을 주십시오.
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
건강히 지내세요.
ขอให้โชคดีนะ
Quando si scrive a familiari o amici
사랑해요.
ฉันรักคุณ
Per scrivere al proprio partner
좋은 하루 보내세요.
ขอให้โชคดีนะ
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
ขอให้คุณโชคดี
Informale, quando si scrive a familiari o amici
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informale, quando si scrive a familiari o amici
사랑하는 마음 담아.
ด้วยความหวังดี
Informale, quando si scrive a familiari o amici
사랑하는 마음과 함께.
ด้วยความรัก
Informale, quando si scrive a familiari o amici
사랑과 함께 보냅니다.
ด้วยความรัก
Informale, quando si scrive a familiari o amici
사랑하며, ... 보냅니다.
ด้วยความรัก
Informale, quando si scrive ai propri familiari