Coreano | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Per annunciare un fidanzamento
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Per annunciare un fidanzamento
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Invito ad una festa di fidanzamento
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Per annunciare un matrimonio
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
...에 와서 만날 래?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare