Inglese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Vi överväger att köpa ...
We are considering the purchase of…
Formale, tentativo
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
We are pleased to place an order with your company for ...
Formale, molto garbato
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
We would like to place an order.
Formale, garbato
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Enclosed is our firm order for…
Formale, garbato
Bifogat hittar ni vår beställning.
Enclosed you will find our order.
Formale, garbato
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formale, garbato
Vi lägger härmed in vår order på ...
We herewith place our order for…
Formale, diretto
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
We intend to buy...from you.
Formale, diretto
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formale, molto diretto
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formale, garbato
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formale, molto garbato
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formale, garbato
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formale, diretto
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formale, diretto
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formale, diretto
Vi bekräftar härmed din beställning.
We hereby confirm your order.
Formale, garbato
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
This is to confirm our verbal order dated…
Formale, garbato
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formale, diretto
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formale, diretto
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formale, diretto
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formale, garbato
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formale, garbato
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Would it be possible to delay the order until…
Formale, garbato
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formale, garbato
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formale, molto cortese
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formale, molto garbato
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formale, garbato
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formale, garbato
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formale, garbato
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formale, diretto
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
We are forced to cancel our order due to...
Formale, diretto
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formale, molto diretto
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formale, molto diretto